ยืนยันตัวตน

ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับข้อเสนอราคารับซื้อ E-currency ชนิดต่างๆ จากเวปไซต์ emoney-ex.com ตามช่องทางซื้อขายของเวปไซต์ที่ข้าพเจ้าติดต่อไปในแต่ละช่วงเวลาที่แตกต่างกันในแต่ละครั้ง หากภายหลังเกิดข้อผิดพลาดที่ทำให้ E-currency ชนิดนั้นๆ ที่ข้าพเจ้าได้แลกหรือขายให้กับทางเวปไซต์ถูกปฏิเสธหรือถูกยกเลิกจากผู้ให้บริการ E-currency โดยสาเหตุมาจากความผิดพลาดหรือผิดปกติจากบัญชี E-currency ของข้าพเจ้าทุกกรณี (ยกเว้นข้อผิดพลาดของผู้ให้บริการ E-currency) ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมูลค่าเงินในปัจจุบัน ภายใน 7 วัน (หรือตามแต่ข้อตกลง) นับตั้งแต่วันที่เกิดข้อผิดพลาดขึ้น หากข้าพเจ้ามีเจตนาไม่ชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น ข้าพเจ้ายินยอมให้ทางเวปไซต์ส่งข้อมูลของข้าพเจ้าที่แจ้งไว้ ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการทางกฏหมายต่อไป

 

Supported file types and file is not more than MB
Powered by MakeWebEasy.com